Nota Legal

El lloc web www.bufetegarciamatute.es és titularitat de Gracia Garcia Matute, NIF 72787490B. D'ara endavant Gracia Garcia Matute El domicili social de Gracia Garcia Matute queda establert, a l'efecte del present Avís Legal, en C/.Salmeron núm. 73, Local de Terrassa

Propietat industrial i intel·lectual

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en el Lloc Web pertanyen a Gracia Garcia Matute.

Gracia Garcia Matute és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web www.bufetegarciamatute.es, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements.

El contingut de www.bufetegarciamatute.es no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Política de privadesa i protecció de dades

1. Protecció de Dades.

Gracia Garcia Matute ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. Les dades personals recaptades a través de la web www.bufetegarciamatute.es són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de Gracia Garcia Matute, que és així mateix el responsable de l'expressat fitxer.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a tècnics de Gracia Garcia Matute implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Gracia Garcia Matute.

El Client pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a l'adreça *info@bufetegarciamatute.és o per correu ordinari al domicili social de Gracia Garcia Matute. El citat fitxer figura inscrit en el Registre General de l'Agència espanyola de Protecció de Dades (www.agenciaprotecciondatos.org), al que pot accedir el Client per comprovar la situació d'aquells.

2. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà a través del formulari publicat en la secció de contacta, en demanar informació, o dels correus electrònics que els clients puguin remetre a Gracia Garcia Matute quan sol•licitin algun dels nostres serveis.

3. Secret professional.

Totes les comunicacions privades entre Gracia Garcia Matute i els clients/usuaris seran considerades com a confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

Recomanem al Client que no faciliti a tercer algun la seva identificació de Client, contrasenya o nombres de referència que, si escau, li proporcioni Gracia Garcia Matute.

4. Cessió d'informació personal a tercers.

Gracia Garcia Matute no ven, cedeix, arrenda ni transmet de manera algun informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Usuaris a tercers.

5. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades.

Gracia Garcia Matute es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre conformement a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en www.bufetegarciamatute.es.

6. Ús de cookies.

La nostra pàgina web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que ens permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació, sense que l'usuari sigui conscient.

No obstant això, existeix la possibilitat que algun dels enllaços a pàgines externes existents en la nostra web, instal·lin una *cookie a la pàgina d'inici o en el propi enllaç. Gracia Garcia Matute queda exonerada de tota responsabilitat derivada d'aquestes instal·lacions, ja que no intervé de cap manera en les mateixes, quedant l'usuari capacitat per exercir els drets que li atorga la normativa de protecció de dades enfront de l'empresa responsable de la instal·lació de les cookies.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquest web *site, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola, per expressa aplicació del que es disposa en l'article 1.262 del Codi Civil, en relació amb el que es disposa en el Capítol IV, del Títol Preliminar del mateix cos legal Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'usuari i Gracia Garcia Matute, per l'ús d'est assetjo web, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Terrassa.

Exclusió de responsabilitat

Gracia Garcia Matute no garanteix la disponibilitat i continuïtat de www.bufetegarciamatute.es ni es fa responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en el Web www.bufetegarciamatute.es

Copyright © 2019 Bufete García Matute. Tots els drets reservats. Nota legal. Site map.